اطلاعات مالی محرمانه است، مردم نگران نباشند


مهندس سامان قطبی، مدیرعامل سابق شاپرک ضمن اشاره به عمر ده ساله تدوین نظام پرداخت ها، به لزوم پیدایش شاپرک برای یکپارچه سازی قواعد سیستم های جزیره ای پرداخت اشاره کرد. وی به مشتریان بانک ها اطمینان داد که اطلاعات حساب های آن ها محرمانه است و نگران افشای آن ها نباشند.