ایران در تعداد تراکنش موبایلی ماهانه حرف اول را می‌زند


رییس هیئت مدیره آسان پرداخت معتقد است: ایران در تعداد تراکنش موبایلی ماهانه حرف اول را می‌زند