سید محمد طباطبایی – مدیر سیستم‌های ملی پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک


سید محمد طباطبایی – مدیر سیستم‌های ملی پرداخت شرکت خدمات انفورماتیک