محمدجواد صمدی راد – معاون توسعه فناوری شرکت راهبرد هوشمند(۳)


محمدجواد صمدی راد – معاون توسعه فناوری شرکت راهبرد هوشمند