امیرحسین فتاحی مدیر عامل شرکت فن آوا کارت – با ورود شرکت های خارجی باید شبکه پرداخت داخلی را حفظ کنیم