مسعود آتشی – مدیرعامل شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز(قسمت اول)


مسعود آتشی – مدیرعامل شرکت گسترش فناوری های نوین کشاورز