مصاحبه با مدیرعامل نوین کشاورز ۲


مصاحبه با مسعود آتشی مدیرعامل نوین کشاورز قسمت دوم