مصاحبه با مدیرعامل نوین کشاورز ۳


مصاحبه با مسعود آتشی مدیرعامل نوین کشاورز قسمت سوم