همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۳)- گفتگو با نادر مالکی، رئیس انجمن بین المللی بانکداران فرانکفورت


همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۳)- گفتگو با نادر مالکی، رئیس انجمن بین المللی بانکداران فرانکفورت