همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۴)- گفتگو با ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی


همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۴)- گفتگو با ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی