همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۶)- گفتگو با دکتر للـه گانی مدیرعامل بانک صادرات


همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۶)- گفتگو با دکتر للـه گانی مدیرعامل بانک صادرات