همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۷)- گفتگو با دکتر دائمی معاون وزیر نیرو


همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۱۷)- گفتگو با دکتر دائمی معاون وزیر نیرو