همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۶)- گفتگو با کارشناسان – ۱


همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۲۶)- گفتگو با خانم بهرامی، مسئول جذب سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت و معدن