همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۳۰)- گفتگو با کارشناسان – ۳


همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۳۰)- گفتگو با جناب آقای محمدرضا شریف، قائم مقام مدیرعامل موسسه‌ی مطالعات راهبردی سپینود شرق