همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۵)- گفتگو با دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان


همایش تجاری و بانکی ایران اروپا(۵)- گفتگو با دکتر پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان